ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สุขภาพภาคประชาชน !!

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สุขภาพภาคประชาชน !!
สุขภาพ ภาค ประชาชน
http://phc.moph.go.th/

สุขภาพภาคประชาชน การวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพภาคประชาชน ที่มีความหมายคือระบบการดูแลสุขภาพของครอบครัว และการดูแลสุขภาพของชุมชนที่ไม่ได้เป็นการพึ่งพาอาศัยภาควิชาชีพ แต่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่มีประสิทธิภาพ และมีดุลยภาพที่จะใช้ชีวิตโดยหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

สุขภาพภาคประชาชนยังเป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพ ที่เป็นระบบการผสมผสานเทคนิคทางการแพทย์ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะมีวิธีที่หลากหลายออกไป รวมถึงการสังเกตุความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมสุขภาพ ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิวัติระบบการดูแลสุขภาพ

ประเด็นสุขภาพจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สุขภาพ เป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมที่น่าสนใจ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีประชาสังคมที่เกิดจากสังคมตะวันต

การทำความเข้าใจ และศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในสังคมไทย มักเป็นการสร้างความรู้และทฤษฎีทางสังคมที่เชื่อมโยงกับรูปธรรมที่เป็นจริงในปัจจุบัน

ระบบสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสุขภาพภาคประชาชน หมายถึงกระบวนการของสมาชิกในแต่ละชุมชน มีความเข้าใจ และมีความรู้ในการช่วยกันดูแล ช่วยจัดการให้เกิดระบบสุขภาพภาคประชาชนที่มีพื้นฐานแข็งแรง ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรที่จำเป็นจากรัฐ ฝ่ายเอกชน และองค์กร

ระบบสุขภาพภาคประชาชน เป็นวัฒนธรรมการดูแลความสุขทางสุขภาพกายและจิตใจของสังคม ในครอบครัวและรวมถึงตนเอง ระบบสุขภาพภาคประชาชนจึงเป็นระบบสุขภาวะทุกมิติในลักษณะองค์รวม รวมการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม อาหาร ยา เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วิถีในชุมชนรวมถึง วัฒนธรรมในสังคม

 

สุขภาพ ภาค ประชาชน
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb

แนวคิดระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยรวมแล้วเป็นภาพการทำงานของประชาชนระบบเป็นเครือข่าย รวมการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลวิธีที่ประชาชนเป็นผู้กำหนดขึ้นมาภายใต้ความต้องการของสังคม ตามสภาวะแวดล้อม บริบทเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่นและครอบครัว ใช้ทุนทางสังคมที่เป็นของตน

ซึ่งมีการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเข้าด้วยกัน มีนโยบายและกลไกการสนับสนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระตุ้นจากภายนอก และภายในช่วยขับเคลื่อนกระบวนการระบบสุขภาพภาคประชนชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ระบบสุขภาพภาคประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นระบบการดำเนินงานที่มีศูนย์กลางการบริหารจัดการเดียวกันของทุกท้องถิ่น ทั้งด้านสุขภาพ การเกษตร อาชีพ การศึกษาและอื่นๆ เพื่อลดปัญหาและสร้างความเป็นอยู่ให้ดีตามที่ต้องการ

เหนือขึ้นมาจากระดับชุมชนท้องถิ่น จะเป็นปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงปัญหาเดียว แต่มักจะมีเหตุผลอื่น ๆ ร่วมเข้ามาอยู่ด้วย ทำหให้เกิดความซับซ้อนมากจนเกินไปจนยากที่จะแก้ไข ดังนั้นเพื่อให้มีบทบาทในการพัฒนาด้านสุขภาพตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ

รวมทั้งความต้องการของคนในท้องถิ่นที่ส่งต่อมา ทำให้เกิดพลังอันมหาศาลในการจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาด้านอื่น ๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมีเป้าหมาย

สุขภาพ ภาค ประชาชน
https://in.pinterest.com/pin/

องค์ประกอบหลัก 3 ประการ

1.คน เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาสุขภาพ เนื่องจากสามารถระดมความคิดเพื่อช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง พึ่งตนเองได้
2.การมีความรู้ เช่น วิทยากร สามารถที่จะถ่ายทอดและการกระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
3.การมีต้นทุน เนื่องจากการพัฒนาต่าง ๆ นั้นจะต้องใช้ทุนเป็นเรื่องปกติ มักจะอยู่ในลักษณะการเงินการคลังด้านสุขภาพ และทุนทางสังคม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา

สุขภาพ ภาค ประชาชน
http://dspace.spu.ac.th/

บทสรุปส่งท้าย

หัวใจสำคัญของระบบสุขภาพภาคประชาชน มักจะเป็นการจัดการเพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดการหมายถึงการทำให้เกิดความสมดุล การเคลื่อนไหวของปัจจัยต่าง ๆ เช่น มนุษย์ ความรู้ รวมถึงต้นทุนดังที่กล่าวมา

พัฒนาสุขภาพให้เกิดการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพให้มีร่างกายแข็งแรงรวมถึงประสิทธิภาพการใช้ชีวิต และตอบสนองต่อความต้องการของคนนท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย

สุขภาพLatest articles in the category