สุขภาพหมายถึง สุขภาพคือ

นิยามของคำว่า ” สุขภาพ ” คืออะไร ?

คำว่า ” สุขภาพ ” ตามคำนิยามขององค์การอนามัยโลกแห่ง (WHO) หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของภาวะทางกาย จิต การดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข จะเห็นได้ว่า สุขภาพ นั้นไม่ได้หมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพร่องเพียงอย่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดี เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกด้วย ดังนั้น “สุขภาพ” จึงหมายถึง การที่คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพใจกายที่แจ่มใส […]